Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Programowanie maszyn współrzędnościowych

Zadaniem programu komputerowego jest opracowanie wyników pomiarowych, a w przypadku maszyn pomiarowych sterowanych numerycznie również sterowanie pracą maszyny. Podstawowe oprogramowanie umożliwia: wzorcowanie końcówek pomiarowych, definiowanie układu współrzędnych związanego z mierzonym przedmiotem, wyznaczanie poszczególnych elementów przedmiotu ( punkty, linie, powierzchnie ), wyznaczanie wzajemnych relacji pomiędzy elementami przedmiotu, grupowanie wyników pomiaru w wybrany sposób.

Typowy program obliczeniowy, sprzężony z maszyną współrzędnościową powinien zawierać również:

 1. procedury obliczeniowe relacji miedzy elementami geometrycznymi m.in.: odległość miedzy punktami w przestrzeni, odległość miedzy punktami w jednej z płaszczyzn układu, odległość między punktem w przestrzeni a prostą lub płaszczyzną jako prostopadła do płaszczyzny, odległość miedzy prostymi w przestrzeni, kat miedzy prostymi w jednej z płaszczyzn układu, kat miedzy płaszczyznami w przestrzeni itd.
 2. przekształcenia i konstrukcje potrzebne do wyznaczenia wymiarów, które nie mogą być zmierzone bezpośrednio: obliczenie elementów przecięcia, symetria i odbicia lustrzane względem osi i płaszczyzny, rzutowanie, wykonywanie przekrojów przedmiotu mierzonego.
 3. procedury wyznaczania typowych odchyłek kształtu takich jak np.: prostoliniowość, okrągłość, płaskość, walcowość itp.
 4. możliwość wyznaczenia typowych odchyłek położenia i bicia, takich jak: równoległość, prostopadłość, tolerancja kąta, współśrodkowość, współosiowość, symetria, bicie wzdłużne, bicie poprzeczne.
 5. następujące konstrukcje:
  • okrąg zawierający środki trzech, lub więcej, innych okręgów,
  • linia prosta przechodząca przez środki dwóch, lub więcej, kul,
  • punkt symetrii dwóch punktów usytuowanych dowolnie w przestrzeni ( np. środki kul ) lub leżących na jednej z płaszczyzn układu współrzędnych (np. środki okręgów),
  • okrąg zawierający środki trzech, lub więcej, innych okręgów,
  • płaszczyzna symetrii dwóch płaszczyzn,
  • rzut punktu w przestrzeni na płaszczyznę lub prosta w przestrzeni,
  • rzut prostej w przestrzeni (np. osi walca lub stożka) na dowolną płaszczyznę,
  • punkt przecięcia dwóch prostych leżących na tej samej płaszczyźnie,
  • punkt przecięcia prostej w przestrzeni z płaszczyzną lub kula; krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn,
  • środek i średnica okręgu jako wynik przecięcia kuli i płaszczyzny lub dwóch kul,
 6. procedury wyznaczania typowych odchyłek kształtu, jak np.: prostoliniowości, okrągłości, płaskości, walcowości itp.
 7. możliwość wyznaczenia typowych odchyłek położenia i bicia, a mianowicie: równoległości, prostopadłości, tolerancji kąta, współśrodkowości, współosiowości, symetrii, bicia wzdłużnego, bicia poprzecznego.

Do ważniejszych podstawowych oprogramowań zalicza się:

 1. oprogramowanie WINIOS opracowane przez Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie.
 2. oprogramowanie METROLOG XG opracowane przez francuska firmę METROLOGIC GROUP
 3. oprogramowanie CALYPSO firmy C. ZEISS pracujące pod systemem Windows,
 4. oprogramowanie UMESS UX firmy C.ZEISS pracujące pod systemem UNIX,
 5. oprogramowanie PC-DMIS firmy DEA ( stosowane przez producentów maszyn skupionych w grupie HEXAGON METROLOGY ) oraz dawniejsze tej firmy TUTOR i MASTER,
 6. oprogramowanie QUINDOS firmy LEITZ MESSTECHNIK,
 7. oprogramowanie KEMCO CNC firmy KEELING COMPANY,
 8. oprogramowanie GEOPAK firmy MITUTOYO oraz nowsze tej firmy pod nazwą MiCAT pracujące pod systemem operacyjnym Windows,
 9. oprogramowanie METROSOFT szwajcarskiej firmy METROMEC AG stosowane m.in. w maszynach KEMCO angielskiej firmy KEELING COMPANY i niemieckiej WENZEL,