Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Nowoczesne ośrodki produkcji bazują na technice komputerowej. Stąd też od kadry inżynieryjnej i technicznej wymaga się wysokich kwalifikacji. Dotyczy to w szczególności wiedzy w zakresie komputerowego projektowania procesu wytwarzania. Głównym celem projektu jest uruchomienie szerokiego programu szkoleniowego w zakresie komputerowego projektowania procesu wytwarzania, w tym w szczególności technologii lotniczych. W tym celu przewiduje się utworzenie Centrum które umożliwi transfer know-how oraz ułatwi wdrażanie nowoczesnych technologii przez udział kadry inżynieryjno-technicznej w szkoleniach z zakresu: projektowania i wytwarzania CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), programowania maszyn sterowanych CNC (Computer Numerical Control), modelowania i obliczeń konstrukcyjnych CAE (Computer Aided Engineering), a także poprzez połączenia internetowe z proponowaną technologiczną bazą danych.